Tạo ý tưởng kinh doanh cho các nhà tư vấn quản lý – tìm hiểu Chiến lược kinh doanh… các giải pháp hiện tại, Xây dựng một doanh nghiệp mới trên nền tảng của các doanh nghiệp hiện có, Phá vỡ doanh nghiệp khác, Áp dụng khung Blue Ocean Excel cơ bản hoặc trung cấp, Kiến thức cơ bản …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *