គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 | មេរៀនទី1 ចំនួនកុំផ្លិច | លំហាត់ទី16 ចេញប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ២០១៣សូមស្វាគមន៍ ដែលមកកាន់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ នាងខ្ញុំកំពុងតែចែករំលែកដល់ប្អូនៗអំពី …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *