Hướng dẫn Excel Trung cấp 1: Sử dụng các hàm MATCH và INDEX, Sắp xếp theo Giá trị CộtThể hiện 1. Sử dụng hàm MATCH để tìm hàng trong cột dữ liệu khớp chính xác với giá trị khóa 2. Sử dụng hàm INDEX để lấy giá trị trong …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *