Hiểu Kiểm tra giả thuyết, giá trị p, kiểm định t cho sự khác biệt của hai phương tiện – Thống kê Trợ giúpVideo giải trí này hoạt động từng bước thông qua một bài kiểm tra giả thuyết, sử dụng sự khác biệt của hai phương tiện làm ví dụ. Helen muốn biết liệu có cho …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *