Thủ thuật ma thuật Excel 1369: COUNTIFS để đếm không trống ô với 4 tiêu chí / điều kiệnTải xuống Tệp: Bắt đầu Tệp và Tệp Hoàn tất: https://people.highline.edu/mgirvin/YouTubeExcelIsFun/EMT1369.xlsx Tải xuống tệp: …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *