Làm thế nào để thành thạo bài kiểm tra tuyển dụng Excel: Hướng dẫn VLOOKUP cho cuộc phỏng vấn xin việcHàm VLOOKUP thực hiện tra cứu theo chiều dọc bằng cách tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng trong …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *