Khám phá các công cụ tiết kiệm thời gian trong tính năng Đi tới Đặc biệt | Thủ thuật Excel | lynda.comTìm hiểu cách tiết kiệm thời gian bằng cách nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v. với Chuyển đến Đặc biệt …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *