Tháng 5 năm 2014 Đào tạo Trung cấp Excel – calcs, định dạngThực hiện các phép tính bằng cách sử dụng tham chiếu tuyệt đối. Sửa đổi công thức hiện có để biến nó thành Công thức IF. Sử dụng định dạng có điều kiện để đánh dấu các ô có …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *