Hướng dẫn Excel 2010 cho người mới bắt đầu # 7 – Định dạng trang tính (Microsoft Excel)Hướng dẫn cập nhật này cho biết cách áp dụng Định dạng cho trang tính của bạn, bao gồm tô sáng cơ bản của văn bản và số cũng như áp dụng màu sắc. Cũng có một …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *