Sử dụng máy thái với dữ liệu bảng để có các công cụ lọc phong phú hơn | Thủ thuật Excel | lynda.comTìm hiểu cách hiểu dữ liệu bảng tính của bạn. Hướng dẫn này cho biết cách sử dụng máy cắt để kiểm tra các phần cụ thể trong tập dữ liệu của bạn. Xem …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *