Khái niệm cơ bản về VBA trong Excel: Kiểu dữ liệu, DIM & SET (Tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách chính xác)Cách tốt nhất là khai báo các biến VBA trong Excel của bạn trước khi bạn sử dụng chúng. Khai báo các biến có nghĩa là bạn cung cấp cho VBA rằng nó cần giải phóng một số …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *