Trung cấp đến Nâng cao Excel. Tạo nhiều VLOOKUPS để xem nhiều kết quả cùng một lúc.Tải lên này sẽ sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối để mang lại hiệu quả cao hơn trong các yêu cầu VLOOKUP trong Excel. Các bước liên quan được giải thích chi tiết …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *