Mẹo Excel: Hiển thị Cấp độ Kỹ năng dưới dạng Biểu tượng bằng Định dạng có Điều kiện | Thể hiện trình độ kỹ năng bằng các chữ tượng hình.Cách hiển thị Cấp độ kỹ năng dưới dạng biểu tượng bằng cách định dạng có điều kiện Hiển thị cấp độ kỹ năng với hình ảnh tượng hình Facebook: https://www.facebook.com/ExcelNaNa.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *