Kiến thức cơ bản về Excel 17: Định dạng kiểu: Định dạng bằng tay, ô, bảng & có điều kiệnHighline College Busn 216 Lớp: Ứng dụng Máy tính do Michael Girvin giảng dạy. Tải xuống tệp Bắt đầu & Kết thúc Excel: …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *