Học Excel – Đặt mọi người trên đường cong Bell – Podcast 2217Jimmy từ Huntsville muốn sắp xếp mọi người trên một đường cong hình chuông Sử dụng bảng tổng hợp để tính điểm trung bình. Sắp xếp bảng tổng hợp để điểm số được sắp xếp …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *