Học Excel – "Chức năng cho thời gian đã lưu cuối cùng": Podcast # 1725Wes muốn biết lần cuối cùng một Sổ làm việc cụ thể được lưu. Hôm nay, trong Episode # 1725, Bill chỉ cho chúng ta cách thêm một Macro nhỏ vào Workbook của chúng ta để …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *