Học Excel 2010 – "Nhận bản ghi tiếp theo với Offset – Phần III của IV": Podcast # 1548Hôm nay Bill xem xét việc sử dụng Dữ liệu – từ một Trang tính khác trong Sổ làm việc Hiện tại – sử dụng Hàm = OFFSET để định vị và truy xuất Dữ liệu. Đặt bắt đầu …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *