Học Excel 2010 – "In biểu mẫu từ cơ sở dữ liệu – Phần I của IV": Podcast # 1546Từ Mike: Mỗi ngày làm việc, Mike nhận được một tập dữ liệu – từ cơ sở dữ liệu – và từ tập dữ liệu đó, anh ta cần in báo cáo một trang cho mỗi bản ghi trong tập dữ liệu.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *