Hướng dẫn Excel: 22 kỹ thuật "Người Excel" Phải biết“Điền vào vấn đề, chắc chắn có thể xây dựng trên” 22 kỹ thuật miễn phí mà “dân Excel” phải biết … Tôi biết cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Đối với clip này (dài 22 phút!) Tôi đã biên soạn một kỹ thuật Excel thú vị …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *