Excel Trung cấp đến Nâng cao – phân tích thống kê bằng cách sử dụng phần trăm và phần tưDữ liệu số có thể được phân tích bằng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel. Kết quả cho biết những giá trị nằm dưới mức được đề cử …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *