Bộ lọc Excel nâng cao (Và, Hoặc, Giữa các điều kiện cho phạm vi tiêu chí)Kiểm tra Khóa học Cơ bản về Excel: https://courses.xelplus.com/p/learn-excel-essentials Bộ lọc nâng cao hoạt động như thế nào trong Excel? Trong hướng dẫn nhanh này, tôi chỉ ra …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *