MS Excel – Các hàm liên quan đến ngày tháng (Cấp độ trung cấp)Video này trình bày khái niệm về các chức năng khác nhau liên quan đến DATE với các câu hỏi tình huống áp dụng. Xem video để hiểu các hàm excel khác nhau có thể như thế nào …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *