Học Excel – Tổng hợp tất cả các trang tính – Podcast 1984Sử dụng công thức tính toán hoặc Tham chiếu 3D để tính tổng Tóm tắt tập từ tháng 1 đến tháng 12: Bạn cần tính tổng các số vào tháng 1, tháng 2, tháng 3,… tháng 12 Bạn có thể …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *