Học Excel – Slicer cho hai tập dữ liệu – Podcast 2198



Rick từ NJ hỏi liệu một máy cắt có thể kiểm soát các bảng tổng hợp đến từ nhiều nguồn Xem tập 2104 để biết giải pháp VBA Nhưng điều này có thể được thực hiện với Dữ liệu …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *