Học Excel 2010 – "In từng bản ghi bằng Macro – Phần IV của IV": Podcast # 1549Hôm nay – trong ấn bản kết thúc của loạt bài ‘Biểu mẫu in từ Cơ sở dữ liệu’ – Bill giới thiệu một Macro Visual Basic for Applications xử lý công việc cần thiết …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *