Excel trung gian thanh toán và lãi suất trên các chức năng thanh toán cho mục đích kinh doanh và cá nhân.Tải lên cấp độ trung gian giải thích cách tạo và sử dụng các chức năng thanh toán (PMT) và lãi suất trên các khoản thanh toán (IPMT). Đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *