Công thức IF trong Excel: Đơn giản đến Nâng cao (nhiều tiêu chí, các hàm IF, AND, OR lồng nhau)Tìm hiểu cách sử dụng Hàm IF trong Excel trong báo cáo của bạn. Kiểm tra Khóa học Cơ bản về Excel: https://courses.xelplus.com/p/learn-excel-essentials Chúng tôi đề cập đến một số …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *