Học Excel – Văn bản Thay vì Số trong Bảng Pivot – Podcast 2223Susan ở Melbourne muốn tạo một bảng tổng hợp hiển thị văn bản trong vùng giá trị. Thông thường, điều này không thể được thực hiện. Nhưng có thể với công thức DAX …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *