Biểu đồ & đồ thị Excel: Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản để bắt đầu nhanhTìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về biểu đồ Excel để có thể nhanh chóng tạo biểu đồ cho báo cáo Excel của bạn. Hướng dẫn bằng văn bản: http://www.xelplus.com/charts-basics/ Trong video này …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *