Kiến thức cơ bản về Excel: Dành cho người ăn xin tuyệt đốiChưa bao giờ sử dụng Excel trước đây, nhưng cần phải làm ngay bây giờ? Hơn video này là dành cho bạn! Điều này sẽ bao gồm các khái niệm cơ bản về excel từ khái niệm đằng sau excel và các biệt ngữ được sử dụng trong đó.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *