Kiến thức cơ bản về Excel 1: Giới thiệu về Excel 1: Định dạng, Công thức, Tham chiếu ô, Thiết lập trangHighline College Busn 216 Lớp: Ứng dụng Máy tính do Michael Girvin giảng dạy. Tải xuống tệp Excel xong: Tải xuống tệp: …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *