Excel cơ bản đến trung cấp. Tạo tổng số đang chạy bằng cách sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối và tương đốiXem toàn màn hình, độ nét cao. Một thủ tục hữu ích để có hàm SUM trong Excel tạo các tổng đang chạy. Sử dụng cho các khoản đóng góp, tiết kiệm, thực tế là bất kỳ số nào …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *